IstoricFundaţia Creştină “RCE Speranţa Copiilor” este o organizaţie non-guvernamentală non-profit dezvoltată prin fuzionarea a două asociaţii non-guvernamentale: Asociaţia Creştină RCE Arad(1992) şi Asociaţia Creştină Speranţa Copiilor (1994) Arad, ambele având acelaşi sponsor Romanian Christian Enterprises SUA, existând o strânsă colaborare între cele două asociaţii. Deşi iniţial s-a axat pe sprijinirea micro întreprinderilor prin instruire şi acordare de de împrumuturi fără dobândă, viziunea s-a schimbat conform nevoilor şi priorităţilor locale. Programele au fost reorientate pentru a micşora dependenţa de programele de stat, astfel încât să satisfacă nevoile umane de bază, în special nevoile copiilor aflaţi în dificultate. Astfel RCE Speranţa Copiilor este un organism privat autorizat şi acreditat cu persoanalitate juridică, necondiţionat religios şi politic ce desfasoară activităţi de protecţie a drepturilor copilului, de asistentă şi suport a diferitelor persoane aflate în situaţii de criză.

Scopul organizaţiei este:

 • facilitarea plasamentului sau înfierea copiilor abandonaţi din România cu scopul mărturisit de a promova în formele cele mai potrivite şi mai eficiente de gândire în principiile creştine, de muncă şi de viaţă, de a ridica la noi valori de creştinătate spiritul de caritate şi întrajutorarea între oameni;

 • de a contribui la găsirea celor mai eficiente căi de ajutorare a copiilor abandonaţi în orfelinate, case de copii, maternităţi, precum şi acopiilor străzii;

 • ajutorarea celor aflaţi la nevoi trupeşti sau sufleteşti şi pe cei ce nu se pot ajuta cu forţele proprii (copii, tineri, bătrâni, handicapaţi psihic şi fizic, orfani, alte persoane cu necesităţi deosebite);

 • sprijinirea şi antrenarea întreprinzătorilor creştini în dezvoltarea şi extinderea organizaţiilor;

 • sprijinirea învăţământului în şcoli, educaţiei creştine în şcoli, ajutorarea instituţiilor de ocrotire pentru copii şi bătrâni şi a căror activităţi pot duce la îmbunătăţirea relaţiilor dintre oameni şi la îmbunătăţirea calităţii vieţiiMisiunea organizaţiei
este slujirea profesională a copiilor abandonaţi, instituţionalizaţi, a familiilor şi bătrânilor aflaţi în dificultate.Obiectivele organizaţiei sunt următoarele:

 • integrarea socială şi recuperarea copiilor abandonaţi, a copiilor cu nevoi speciale prin desfăşurarea de activităţi cu caracter permanent, cu implicarea comunităţii creştine locale

 • Creşterea calităţii vieţii bătrânilor aflaţi în dificulate

 • Organizare de tabere cu caracter educativ


În scopul atingerii acestor obiective “RCE Speranţa Copiilor” îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor compartimente ce oferă următoarele servicii:

Compartimentul

Tipul de serviciu oferit

1.Compartimentul social

Serviciul protecţie de tip familial şi adopţie(Adopţii /Plasamente) – serviciu de reintegrare în familia naturală / familia lărgită a copilului sau familia substitutivă

2.Compartimentul Casa deTip Familial “Casa Speranţei”

Servicii de îngrijire de tip rezidenţial în domeniul protecţie a copilului– asigură creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii,în condiţiile legii, a măsurii de plasament

3.Compartimentul educaţional “Şcoala Raza de Soare”

Serviciu de educaţie – materializat prin activităţi de educaţie şcolară, activităţi de recreere şi socializare, dezvoltarea personalităţii copilului

4.Compartiment de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului

Serviciu ce doreşte să preîntâmpine şi să rezolve situaţiile ce periclitează securitatea şi dezvoltarea copilului - se desfăşoară prin activităţi de ajutorare materială, financiară şi consiliere a persoanelor asistate.

5. Compartimentul de asistenţă a adultului

Serviciu ce oferă asistenţă, ajutor, sprijin material, asistenţă medicală gratuită, consiliere spirituală, civică şi socială persoanelor adulte/vârstnici

6.Compartimentul Centrul de plasament şi recuperare “Casa Darius”

Serviciu de îngrijire de tip rezidenţial în condiţiile măsurii de plasament – activităţi de educare, socializare, instruire prevocaţională, fozioterapie, logopedie şi consiliere

7. Compartimentul financiar

Servicii de tip financiar


Pentru o gestionare şi mai eficientă a întregii activităţi, organizaţia este împărţită de asemenea pe 3 departamente de a căror răspundere sunt îndatoraţi cei trei membrii ai consiliului director: departamentul social (compartimentele 1,2); departamentul de educaţie şi caritate (compartimentele 3,4,5); Directorul departamentului financiar coordonează compartimentele 6, 7.

Conform celor prezentate în partea teoretică (teoriile funcţionaliste), putem să realizăm chiar cu uşurintă faptul că ong-ul RCE Speranţa Copiilor este un factor ce contribuie la ordinea socială şi un factor de stabilitate. Această afirmaţie este puternic susţinută de procesele sociale care susţin schimbarea. Aşadar urmărind cu atenţie schema proceselor/direcţiilor de acţiune RCE (anexa 2) vom putea demonstra rolul deosebit de mare al acestei organizaţii în procesul de schimbare socială, un rol întru totul pozitiv.

Astfel, în RCE Speranţa Copiilor, procesele ce se desfăşoară, se orientează pe trei mari direcţii: prevenţie, pregătire şi plasament.

Pentru a preveni situaţiile indezirabile, RCE investeşte în personal care să intervină sau care să conducă următoarele activităţi :

 • training şi edificare pentru personalul din centrele de plasament din stat

 • prevenirea abandonului prin consilierea mamei, acţiuni de anchetă socială în caz de iminenţă abandon şi implicarea unui asistent medical pentru prematuri (acţiuni realizate îm matern)

 • acordarea de micro-împrumuturi şi ajutorarea în nevoile de bază în familii naturale

Direcţia de pregătire este reflectată în activitatea din cadrul următoarelor centre:

 • Casa Speranţei – casă de tranzit de tip familial

 • Raza de Soare – şcoala pentru copii cu nevoi speciale

 • Casa Darius – casă pentru copii cu nevoi speciale

 • Casa Betesda – Casă pentru tineri cu dizabilităţi şi vârstnici din comunitate (proiect de viitor)

Direcţia de plasament are în vedere următoarele aspecte:

 • proiectul “Casa Dragostei”- RCE cumpără sau construieşte case pentru familii cu adopţii multiple

 • plasarea copiilor în familii adoptive

Toată colaborarea dintre pesoanele şi activităţile acestora bazate pe aceste trei mari direcţii de acţiune, şi chiar mişcarea din interiorul acestora este indicată de săgetile din imagine. (anexa 2) Procesele funcţionează într-un mod coerent şi astfel putem constata că, luată în ansamblul ei, organizaţia RCE este un adevărat mecanism de schimbare. Acolo unde intervine o problemă socială (riscul de abandon, abandonul, nevoile financiare, boala, etc) acest mecanism eficace se pune în funcţiune şi generează schimbări în beneficiul publicului ţintă al organizaţiei, dar şi al societăţii în ansamblu, prin rezolvarea problemelor sau cel puţin prin influenţa asupra mentalităţilor. (De exemplu, societatea va observa că este greşit să marginalizezi oamenii cu dizabilităţi – o mentalitate sau mai exact o practică răspândită) Toate componentele prezente în acest mecanism funcţional sunt menite să aducă echilibrul atât de necesar în situaţiile menţionate.

Iată proiectele desfăşurate in domeniul protecţiei copilului se referă în principal la:

 • Prevenirea abandonului

 • Centrul de plasament şi recuperare “CASA DARIUS”

 • Centrul educaţional pt. copii cu nevoi speciale, Şcoala “RAZA DE SOARE”

 • Adopţii / Plasamente

 • Programe de caritate

Raportat la fiecare compartiment în parte, organizaţia îşi stabileşte obiective, planifică acţiuni, acţionează dar nu uită ca mai apoi să evalueze şi să înregistreze rezultatele obţinute.

Spre exemplu, în cazul departamentului de caritate, Centrul de prevenire al abandonului, RCE Speranţa Copiilor desfăşoară următoarele modalităţi periodice de control al gradului de satisfacţie al beneficiarilor: întâlniri cu familiile ocrotitoare, vizite periodice la domiciliul familiei, rapoarte post adopţie Rezultatele preconizate ale acestei activităţi sunt:

 • prevenirea abandonului

 • reintegrarea copiilor în familiile naturale

 • integrarea copiilor abandonaţi în familii substitutive

 • asistenţa şi sprijin emoţional, spiritual şi financiar acordate familiilor naturale şi substitutive

În plus, programele de sprijin pentru familiile cu mulţi copii ce se desfăşoară ocazional, pe termen mediu sau lung au adus până în prezent roade deosebite. Astfel au fost ajutate 252 de familii-peste 370 de copii.

Serviciul adopţii/plasamente din cadrul departamentului social, îşi dovedeşte eficienţa prin următoarele rezultate:

 • 1995 - 2007: 53 copii luaţi în familii; 34 familii de plasament şi adoptatoare:


Centrul educaţional Şcoala Raza de Soare este un actor important în societate prin activitatea sa, având următorulefect benefic la nivelul comunităţii: integrarea copiilor cu deficienţe într-un program de educare şi recuperare Rezultatele preconizate ale activităţii acesteia se referă a dezvoltarea deprinderilor pentru o viaţă independentă, integrarea în şcolile normale de masă. Şcoala este compusă din 6 clase în funcţie de vârsta mentală şi cronologică a câte 6-7 copii între 3-14 ani, care locuiesc în Arad şi localităţile din împrejurimi, provenind atât din familii cât şi din centrele de plasament Instruirea la clasă se face cu un învăţător şi un asistent.

Fiecare elev beneficiază de un plan educaţional conceput să întâmpine nevoile specifice ale acestuia, incluzând: citire, matematică, scriere, motricitate fină şi grosieră, limbaj, socializare.”

Pe lângă educaţia specială elevii beneficiază şi de kinetoterapie, logopedie şi consiliere, asigurată de personal specializat.Programele de socializare ale şcolii sunt de 2 ori pe săptămână şi sunt variate: teatru de păpuşi, excursii, ieşiri în parc, plimbare cu tramvaiul, vizită la fermă, brutărie, firmă de transport etc. în cursul anului şcolar sunt pregătite serbări cu ocazia diferitelor evenimente: Crăciun, 8 Martie, Paşte, sfârşitul anului şcolar etc.

În perioada 2004-2007 Şcoala “Rază de Soare” a organizat 5 competiţii pentru copii cu dizabilităţi „Special Olimpics”, ultima în data de 21 martie 2007. La sfârşitul fiecărui an şcolar se organizează tabără de 1 săptămână la care participă şi părinţii, fiind o ocazie de cunoaştere mai bună a acestora şi a copiilor în prezenţa părinţilor.

Centrul de Plasament şi recuperare „Casa Darius” desfăşoară activităţi ce au ca rezultat efectiv: asigurarea accesului copiilor cu deficienţe şi defavorizaţi la găzduire, îngrijire, educaţie, recuperare, pregătire în vederea reintegrării familiale şi socio-profesionale.Acest centru promovează un mediu securizant din punct de vedere afectiv. Programele de recuperare sunt individuale şi bazate pe nivelul de dezvoltare şi comprehensiune mentală Astfel, sunt utilizate terapii: Logopedie, Kinetoterapie, Meloterapie şi activităţi instructiv-educative pe nivel mental.

Datorită eficienţei programului de recuperare unii dintre copii ocrotiţi au fost plasaţi în familii şi şcoli de masă. Iată rezultatele concrete ale acestui program: 4 copii au fost adoptaţi din care 2 chiar în anul 2007, 6 copii se află în plasament în familii sănătoase., 4 dintre aceştia din 2006. În prezent în „Casa Darius” sunt 14 copii ocrotiţi.

Casa de tip familial „Casa Speranţei” se remarcă la nivelul comunităţii prin prevenirea abandonului şcolar, integrarea familială şi socio-profesională a copiilor defavorizaţi. Prin această activitate până în prezent cel puţin 13 copii au fost reintegraţi în familiile naturale sau au fost adoptaţi.

Pe lângă toate aceste aspecte prezentate mai sus, trebuie adăugate sau chiar reluate câtevamomente şi activităţi cheie ce pot evidenţia şi mai mult rolul organizaţiei RCE Speranţa Copiilor în schimbarea socială:

 • În anul 2000- RCE a deschis primul centru de plasament pentru copii cu dizabilităţi adresat celor aflaţi în instituţiile din Arad

 • Deoarece nici o şcoală nu i-ar fi acceptat pe aceşti copii din cauza dizabilităţilor, în ianuarie 2002, s-a deschis şcoala „Raza de Soare”

 • 12.10.2005 – S-a încheiat o convenţie de parteneriat între „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad” şi Fundaţia Creştină „RCE Speranţa Copiilor” – ulterior aceasta primeşte diplomă de excelenţă pentru „Cel mai bun colaborator” (Anexele3,4)

 • 12.09.2006 – Campania de strângere de fonduri „Umblă alături de mine” a fost în acelaşi timp o campanie de sensibilizare a opiniei publice cu un efect uimitor. Mijloacele de relaţii publice - bannere, fluturaşi (anexa5), anunţuri la radio, TV, presa, şi mai ales comunicarea de la om la om - au fost utilizate extrem de bine. Pe pună dreptate a fost recunoscut ca evenimentul săptămânii. Campania s-a desfăşurat sub forma unui marş între Piaţa Avram Iancu şi Piaţa Primăriei. Rezultatul a fost că peste 2100 de participanţi din întregul judeţ au arătat prin prezenţă şi contribuţii financiare că le pasă de cei în suferinţă. În urma acestei acţiuni s-a strâns peste 21000$. Iată cum a fost reflecta în mass-media locala evenimentul la care au participat de la oameni de rând la personalităţi:

Mars pentru copiii cu dizabilitãti Fundatia Crestinã „RCE Speranta Copiilor“ începe o campanie de strângere de fonduri sub genericul „Umblã alãturi de mine“. Campania demareazã astãzi, cu începere de la ora 10, printr-un mars între Piata Avram Iancu si Primãrie. „Va fi un mars la care vor participa si personalitãti publice si oficialitãti locale. Campania este menitã a sensibiliza inima concetãtenilor nostri în a cunoaste si a fi alãturi de copiii cu dizabilitãti. Obiectivele noastre sunt integrarea socialã si recuperarea copiilor abandonati, a celor cu nevoi speciale“, a spus Mihai Bocsa, de la Departamentul social al Fundatiei.(A. P.) (Observator)

Peste 2.000 de aradeni au participat la marsul de ajutorare a copiilor cu dizabilitati.
Marsul"Umbla alaturi de mine" organizat de Fundatia ,"RCE Speranta Copiilor" pentru ajutorarea copiilor cu dizabilitati a mobilizat nu mai putin de 2.100 de oameni. 
Prezenta masiva a aradenilor la aceasta actiune a demonstrat ca suntem cu adevarat preocupati de soarta acestor copii si dorim ca ei sa fie integrati in societate.
Acordurile de fanfara, baloanele colorate si multimea care a marsaluit intre Piata Avram Iancu si Primarie au transformat, pentru aproape doua ore, Aradul in sarbatoare. A fost o sarbatoare a copiilor la care au luat parte, "infiltrati"in anonimat, marea gimnasta Simona Amanar, baschetbalista Monica Brosovsky, eroul de la Sevilla -Helmut Duckadam, subsecretarul de stat Ioana Nedelcu (Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului), viceprimarul Tiberiu Dekany, consilierul local Ovidiu Mosneag, sefa serviciilor sociale din municipiu - Etelka Nagy. 
Primarul Gheorghe Falca i-a intampinat pe toti in fata Palatului Administrativ, loc in care cei care au putut si au dorit, au facut donatii pentru sprijinirea copiilor cu dizabilitati. 
S-au adunat nu mai putin de 200 de milioane de lei, suma care va fi triplata de finantatorul american al fundatiei aradene - prin organizatia "Romanian Christians Entreprises". 
Asadar, sunt peste 21.000 de dolari care vor fi valorificati in activitatea de recuperare si reintegrare a copiilor cu nevoi speciale. Diana Dutu - Adevarul

 • 28.03.2007 RCE Speranţa Copiilor a împărţit cadouri la 50 de copii de la Şcoala Generală 7 din Sânicolaul Mic. Este vorba de copii care provin din familii sărace, în special familii de rromi care trăiesc pe strada Tarafului Iată articolul:

ARAD - „Sărbători binecuvântate, o primăvară fericită şi Hristos a Înviat! Fie ca Domnul Isus Hristos cel Înviat din morţi să vă poarte de grijă, să vă binecuvânteze şi să vă dea bucurii!” Acestea sunt urările ce au însoţit cadourile oferite de Fundaţia „RCE Speranţa Copiilor” la 50 de copii de la Şcoala Generală 7 din Sânicolaul Mic. Este vorba de copii care provin din familii sărace, în special familii de rromi care trăiesc pe strada Tarafului.Sunt (ca) ai noştri „Ne-am gândit ca împreună cu Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară (DDAC, n.r.) - care cunoaşte aceste familii - să-i motivăm pe copiii de etnie rromă să ducă o viaţă normală. Ei sunt la noi în comunitate, îi acceptăm şi trebuie să îi educăm ca pe copiii noştri” - explică Ovidiu Martin (director al Fundaţiei „RCE Speranţa Copiilor”) mesajul acţiunii umanitare.
În schimbul darurilor primite, copiii au susţinut un scurt program artistic. Cei care au ştiut să răspundă întrebărilor unui concurs cu teme religioase, au primit, în plus, câte un iepure de ciocolată.„Să nu uitaţi să fiţi buni prieteni între voi!” - a fost îndemnul directorului DDAC, Etelka Nagy, care a încheiat acţiunea.


 • mai 2007 RCE Speranţa Copiilor reuşeste să fie primul ong din Romînia care realizează o acţiune de contractare de servicii sociale. Următorul aricol sintetizează munca de luni de zile şi eforturile de ani de zile a unor oameni care cred in schimbare si luptă cu orice preţ pentru binele copiilor. Proiectul deosebit de important a fost aprobat şi în Consiliul judeţean.

Trei căsute pentru Fundatia Crestină Speranta Copiilor

Conducerea Consiliului Judetean Arad va da în administrare Fundatiei Crestine RCE Speranta Copiilor ansamblul de trei căsuţe pentru copii cu handicap sever. Ansamblul este situate pe strada Diogene nr. 6, iar în momentul de fată se află în patrimoniul public privat al judetului. Numai că această propunere trebuie să treacă si de votul consilierilor judeteni, în următoarea sedintă, de la sfârsitul acestei luni. Initiativa conducerii CJA face parte din Proiectul pilot privind contractarea de servicii sociale pentru protecţia drepturilor copilului. Pentru ca aceste trei căsute – Magnolia, Iris si Orhideea - să fie administrate de fundatia respectivă, trebuie scoase mai întâi din administrarea directă a Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Arad. Darea în administrare directă către fundatie se va face în baza unui contract de administare directă, încheiat pe perioada de trei ani bugetari, începând de la data semnării până la data de 31.12.2009 si se poate prelungi încă un an, cu acordul ambelor părti. 23 May 2007
(A. P.) )Observator Arădean

În ceea ce priveşte modalităţile de informare acomunităţii privind activitatea şi rezultatele obţinute de oraganizaţie, menţionăm:

 • rapoartele trimise forurilor superioare de informare şi control

 • oragnizarea în diferite biserici a sesiunilor de prezentare a nevoilor copilului de a avea o familie

 • participarea anuală la Târgul ONG din judeţul Arad

 • organizarea de tabere de vară în cadrul cărora se susţin seminarii pe diferite teme de interes ce tratează problemática integrării copilului în familia adoptoare.

 • Conferinţe

 • Publicaţii, articole

 • Ghidul părintelui adoptiv

 • Prezentările prin reclame în mass-media

 • Interviurile acordate pe posturile de radio şi de televiziune

 • broşuri, pliante, rapoarte


RCE Speranţa Copiilor reuşeşte ca prin toate proiectele şi acţiunile pe care le desfăşoară să fie un model, un actor al schimbării în bine, un actor viu al societăţii civile. Prin acţiunile sale nu este doar un ONG deschizător de drumuri ci şi un model ce este urmat nu doar la nivel teoretic ci la nivel practic. Spre exemplu, cei de la DGASPC Arad au preluat modelul RCE şi acum organizează la rândul său întâlniri numite „Grup suport” cu familiile adoptive în care se împărtăşesc experienţe sunt date sfaturi şi oferă sprijin acestor familii. De asemenea numeroase acţiuni sociale, serbări, şi alte activităţi sunt luate drept exemplu, astfel având un efect multiplicator

Schimbarea este un proces ce are loc aparent de la sine. Totuşi este nevoie ca cineva să genereze schimbarea. Aşa este în cazul RCE Speranţa Copiilor. Această organizaţie s-a pus în mişcare datorită observării nevoilor celor mai slabi şi a dorinţei de a asculta de un îndemn divin „Ajută-ţi aproapele!” Rolul acesteia este deosebit de important cu cît influenţa în societate este mai mare şi mai pozitivă. Schimbarea porneşte cu paşi mărunţi, aşteptând lucruri mari de la Dumnezeu şi de la cei din jur, dar mai ales îndrăznind lucruri mari. istoric.181=“ împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l şi nu întoarce spatele semenului tău. ”
"Împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l şi nu întoarce spatele semenului tău. "
(Isaia 58:7)